Is vastgoed vandaag een goede belegging?

Met een jaarlijks gemiddeld rendement van 3 à 6 procent is de verhuur van vastgoed interessant. Maar u moet het wel actief en nauwgezet beheren. Ook als u zelf in het huis gaat wonen, past u beter goed op.

Kopen als belegging, om te verhuren, impliceert een rationele berekening tussen de totale aankoopprijs en het nettorendement dat u hoopt te krijgen. Maar de omstandigheden kunnen zo uiteenlopend zijn, dat er geen algemene regel is. De geografische ligging, de staat van het goed, de kwaliteit van het onderhoud en van de huurders zijn slechts enkele mogelijke criteria die het uiteindelijke rendement beïnvloeden. Maar u mag ervan uitgaan dat residentieel vastgoed gemiddeld tussen 3 en 6 procent per jaar oplevert. In de praktijk betekent dat meestal dat de eigenaar-verhuurder ongeveer 50 procent van de brutohuur reserveert om genoeg middelen over te houden om de belastingen (onroerende voorheffing en personenbelasting), het onderhoud, verzekeringen, onverwachte uitgaven en leegstand te kunnen financieren.

Toekomst

Het rendement van een onroerend goed dat degelijk beheerd wordt, is zeker niet te verwaarlozen. Maar het onroerend goed moet goed onderhouden worden om zijn waarde te kunnen behouden. En het is niet zeker dat die waarde in de toekomst veel zal stijgen… Vastgoed geeft een vrij stabiel rendement in vergelijking met beursbeleggingen, waarbij we sinds 2000 liefst 3 crashes moesten incasseren. U kan er een mooie meerwaarde op realiseren als u op de juiste momenten aan- en verkoopt. Kopen om te wonen of om te ‘consumeren’ zou in theorie ook op rationele principes gebaseerd moeten zijn. Maar in werkelijkheid laten we ons vaak leiden door emoties. Wie een eigen woning koopt, overschrijdt bijna altijd zijn budget en tracht dat met drogredenen voor zichzelf te verantwoorden: ik mag mezelf toch een plezier gunnen, veiligheidsgevoel, sociaal imago… Maar ook bij de aankoop van een eigen huis is er altijd een ‘beleggingsdeel’. Om een correct beeld te krijgen moeten we 4 wijdverspreide ‘wijsheden’ nuanceren.

1. “Vastgoed beschermt tegen inflatie”

Als we vergelijken met de jaren 70, klopt dat. Met de snelheid waarmee geld toen in waarde daalde (de inflatie kende pieken tot 16 procent), was het wel interessant om schulden te maken en een hypothecaire lening aan te gaan. Maar de tijden zijn veranderd. Tussen 1983 en 2007 steeg de inflatie met 67,8 procent, een gemiddelde van ruim 2 procent per jaar over de laatste 25 jaar. Dat is erg weinig. Het vastgoedadviesbureau Stadim stelt vast dat er het voorbije decennium bijna geen verschil bestond tussen de intrest- of terugbetalingslasten bij aankoop enerzijds en de huurkosten anderzijds. Dus in periodes van deflatie, zoals nu, zijn beleggers die de voorkeur geven aan liquiditeiten en obligaties, aan de winnende hand. Vastgoed lijdt meer onder de situatie.

2. “Prijzen kunnen alleen stijgen”

Fout! De crashes die we in het buitenland meemaakten en de prijsdalingen die we ook in België sinds 2 jaar kennen, bewijzen het tegendeel. Daaruit blijkt nogmaals het grote belang van het tijdstip van de aankoop.

3. “Prijzen zijn minder volatiel”

Dat is een afgeleide versie van de vorige bewering, die we ook moeten nuanceren. Vergeleken met aandelen, waarvan de koers elke minuut wijzigt, is die stelling correct. Maar vastgoed is geen liquide middel dat met een muisklik verhandeld kan worden. Op lange termijn (minstens 10 jaar) kunnen we wel spreken van een relatieve volatiliteit bij vastgoed. De waarden kunnen hoogtes en laagtes kennen. Als een vastgoedzeepbel na een lange periode van sterke stijgingen barst, kunnen prijsdalingen zeer scherp zijn. En ze kunnen ook pervers zijn: een ‘adembenemende ligging’ of een ‘grote zeldzaamheid’ van een onroerend goed kunnen onzeker worden door tarifaire excessen of de achteruitgang van een bepaalde buurt…

4. “Vastgoed geeft zekerheid”

Op psychologisch vlak is dat ongetwijfeld zo. En dat betekent ook al iets. Een eigen woning bezitten biedt zekerheid tegen tegenslagen. Maar wel op voorwaarde dat de lening betaalbaar is, of beter nog, dat u de bank niets verschuldigd bent.

bron: www.detijd.nl

 

Definities vastgoed.

A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z

 

– A –

– B –

BAR: staat voor bruto aanvangsrendement. Dit getal drukt de waarde van het onroerend goed bij aankoop uit. De BAR wordt berekend door de huuropbrengsten te delen door alle kosten van werving zoals overdrachtsbelasting, de koopsom en notariskosten.

Bepaalde tijd: Een huurcontract dat eindigt op een vooraf bepaalde datum.

Bruto huuropbrengsten: Huuropbrengsten zonder aftrek van beheerskosten en exclusief servicekosten.

BVO: staat voor bruto verhuurbare oppervlakte. Dit zijn alle verhuurbare vierkante meters, inclusief muren, trappen, etc.

– C –

– D –

– E –

Expiratiedatum van huurcontract: Dit is de datum waarop het huurcontract afloopt. Een huurcontract heeft meestal een opzegtermijn opgenomen voor welke de huurovereenkomst moet worden beëindigd. Vaak is het ook zo dat huurcontracten automisch worden verlengd naar een contract van onbepaalde tijd als er niet tussentijds wordt opgezegd.

– F –

Frictieleegstand: leegstand als gevolg van bijvoorbeeld verhuizingen waardoor er een bepaalde overlappende periode zal zijn waarin het huis niet zal worden bewoond.

– G –

Gemeubileerd: Een huis verhuren met daarin voldoende aanwezig meubilair zodat een huurder direct in het pand kan trekken.

Gestoffeerd: Een huis verhuren met daarin de basisafwerkingen aan vloeren, wanden en plafond.

– H –

Huurcommissie: De huurcommissie is een onafhankelijk orgaan dat huurders en verhuurders ondersteunt bij geschillen. De geschillen kunnen gaan over de hoogte van de huurprijs, servicekosten, en onderhoud van huurwoningen.zie ook huurcommissie

Huurgarantie: indien panden worden aangekocht met (gedeeltelijke) leegstand wordt de huur voor dit nog leegstaande deel door verkoper aan koper gegarandeerd door middel van een huurgarantie. Op deze wijze ontvangt de koper toch de gehele huursom ook al is het pand niet geheel verhuurd.

Huurindexatie: Een huurcontract wordt bij huurindexatie per jaar aangepast aan de Consumentenprijsindex(CPI) (voor alle huishoudens) zodat de relatieve waarde van de huur niet zal dalen als gevolg van inflatie.

Huurovereenkomst: een document waarin alle afspraken tussen huurder en verhuurder vermeld staan. zie ook huurovereenkomst

– I –

– J –

– K –

Kaal verhuren: een huis dat nog moet worden voorzien van vloerbedekking, schilderwerk/ behang etc.

– L –

Leegstand: een huis dat niet verhuurd is (en daardoor geen opbrengsten genereerd).

– M –

– N –

– O –

Onbepaalde tijd: een huurcontract waarin geen einddatum is afgesproken. In principe eindigt het huurcontract pas als de huurder het contract opzegd. .

Onderhoudkosten: kosten die gereserveerd zullen moeten worden voor het onderhoud van het huis. In de regel is dit ongeveer éen maand huur.

Overdrachtsbelasting: belasting die moet worden betaald bij het overdragen van het huis. Op dit moment is dat 6%.

OZB: Onroerende Zaak Belasting. Belasting die wordt geheven voor het bezitten van onroerend goed. Dit wordt gebaseerd op de WOZ-Waarde.

– P –

– Q –

– R –

ROZ: De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft ten doel het gezamenlijk bewaken, bevorderen en verbeteren van het functioneren, de kwaliteit en het aanzien van de bedrijfstak onroerend goed en specifiek de door de aangesloten lidorganisaties en hun leden te verrichten werkzaamheden op het gebied van het risicodragend creëren, financieren, in eigendom gebruiken, exploiteren en beheren, de overdracht en de makelaardij van in Nederland gelegen onroerend goed. Zie ook www.roz.nl.

– S –

 

Servicekosten: kosten door de huurder aan de verhuurder betaald worden. De verhuurder maakt kosten zoals voor gas, water en elektriciteit of voor het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten zoals het trappenhuis. Deze kosten worden vaak doorgerekend door de verhuurder en heten dan dus servicekosten.

– T –

Taxatie: het waarderen van onroerend goed.

– U –

– V –

– W –

WOZ-waarde: De door de gemeente bepaalde waarde van het huis. WOZ staat voor Wet Onroerende Zaakbelasting.

– X –

– Y –

– Z –

Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern